Preloader Close
 • Lt
 • En
 • Produkto bandymai

  Viena iš produkto techninės bylos svarbiausių dalių yra bandymų protokolas (Test report) su teigiamais bandymų rezultatais. Gaminio sauga atliekama pagal taikomų darniųjų standartų metodus. Atrenkame Jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką, surandame akredituotas laboratorijas, organizuojame bandymus, bendraujame su laboratorija dėl neatitikčių uždarymo, pasirūpintame, kad jūsų gaminys ir dokumentacija išpildytų ES direktyvų, reglamentų ir standartų reikalavimus ir turėtumėte techniškai teisingai sudarytą gaminio bylą bei testų protokolus su teigiamas bandymų rezultatais.

  Standartizacija – veikla, skirta tam tikroje srityje (pramonės, transporto, žemės ūkio ir kt.) įvesti optimalią tvarką nustatant bendrąsias nuostatas, kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos esamiems ir galimiems uždaviniams spręsti.

  Standartas – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

  • Apsaugoti žmonių bei gyvūnų sveikatą, gyvybę, aplinką, materialines gėrybes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugą;

  • sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui;

  • gerinti produktų ir paslaugų kokybę, siekiant jų konkurencingumo vidaus ir užsienio rinkose;

  • atstovauti nacionalinės ekonomikos interesams tarptautinėje ir Europos standartizacijoje;

  • sudaryti sąlygas efektyviam valstybės išteklių naudojimui ir taupymui.

  Darnieji standartai yra Europos standartai, kuriems Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 Dėl Europos standartizacijos suteikta ypatinga reikšmė.

  Europos Komisijos prašymu darniuosius standartus rengia Europos standartizacijos organizacijos. Paprastai darnusis standartas suteikia prielaidą laikytis esminių atitinkamos srities direktyvos reikalavimų, jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra paskelbta nuoroda į šį standartą.

  Informacija apie darniuosius standartus, skelbiamus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateikiama Europos Komisijos interneto svetainėje adresu Darnieji standartai. https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_lt.htm#shortcut-2

  Visus išleistus darniuosius Europos standartus Lietuvos standartizacijos departamentas nustatyta tvarka perima kaip Lietuvos standartus. Informacija apie juos skelbiama kas mėnesį išleidžiamame Lietuvos standartizacijos departamento Biuletenyje ir Elektroninėje standartų parduotuvėje/Kataloge.

  Išsamią informaciją dėl darniųjų standartų taikymo galima rasti adresu Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo.

  Kiekviena direktyva, reglamentas nustato kokybines gaires, taip sudaromos galimybės užtikrinti saugų įrenginio naudojimą, apsaugoti patį naudotoją bei aplinką. Visi šie reikalavimai gali būti išpildyti, kai produktas atitinka taikomus standartus.

  Reikia skirti du dalykus: Produkto gamintojas privalo atitikti visų taikomų direktyvų, reglamentų reikalavimus, bet atitiktis standartams yra savanoriškas, t. y. atitiktį direktyvoms bei reglamentams galima užtikrinti ir kitais būdais, ne tik atitikimu standartams.

  Žinoma, geriausias būdas įrodyti atitiktį direktyvų bei reglamentų reikalavimams yra harmonizuotų standartų naudojimas. Harmonizuoti standartai – tai techninės specifikacijos sukurtos CEN, CENELEC ar ETSI komitetų ir paskelbtos oficialiame EU leidinyje. Paprastai jie yra perimami, kaip nacionaliniai standartai bent vienos EU šalies narės, taip priimant, kad gaminys atitinka esminius saugos reikalavimus.

  Gamintojas gali laisvai rinktis kaip įrodyti atitiktį esminiams reikalavimams, bet turi užtikrinti, kad įvykdomi minimalūs harmonizuotų standartų reikalavimai.

  Jei šie standartai nėra naudojami, priklausomai nuo direktyvos ar reglamento, gaminį įteisinti galima pasitelkiant notifikuotos įstaigos vertinimą.

  Paprastai, atitikimas standartams – greitesnis ir patikimesnis gamintojo kelias įrodyti gaminio saugą, nei kurti savo  saugos metodikas ir jas bandyti atitikti. Kitas dalykas – gaminį išbando akredituota bandymų laboratorija –  nepriklausoma, kompetentinga trečioji šalis

  Direktyvos bei reglamentai susiję su gaminių sauga skelbiami oficialioje Europos Komisijos internetinėje svetainėje www.ec.europa.eu

  Aktualūs standartai skelbiami oficialiame EU leidinyje, kurį galima rasti www.ec.europa.eu

  Standartus taip pat galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamento e-parduotuvėje www.lsd.lt

  Pagal pateiktus gaminamo produkto techninius duomenis ir gaminio funkcijas atrenkama taikoma direktyva ar reglamentas ir ją lydintys standartai.

  Antras žingsnis – atrinkti, kurie taikomų standartų metodai tinka gaminiui bandyti.

  Toliau pateikiame informacijos, kurios reikia, kad tai galėtume nustatyti.

  Kad Konsulta ekspertai galėtų nustatyti, kokius bandymus atlikti, kokie reikalingi  standartai ir juose aprašomi tinkami produktui bandymų metodai, produkto gamintojas turėtų pateikti detalesnės informacijos apie savo kuriamą ar gaminamą produktą. Ši informacija paprastai kaupiama gaminio techninėje byloje.

  Techninės dokumentacijos kalba gali būti lietuvių, anglų ir rusų kalba.

  Jei norite, kad padėtume nustatyti jūsų gaminiui taikomus teisinius reikalavimus, atsiųskite į info@konsulta.lt info, kurią turite, pvz.:

  • •  Vartotojo instrukcija (doc) arba
  • •  Techninių specifikacijų lapas,
  • •  Gaminio pavadinimas, modelis,
  • •  Gamintojas,
  • •  Gaminio aprašymas,
  • •  Pagrindinės gaminio funkcijos, paskirtis, pritaikymo sritys,
  • •  Kita specifikacija:
  • •  Maitinimo įtampa
  • •  Vidinių grandinių maksimali įtampa
  • •  Komponentai, medžiagos (jų CE atitikties deklaracijos ar sertifikatai ar bandymų protokolai) (pdf)
  • •  Komponentų komunikacija (bevieliu ryšiu, ryšio kabeliais)
  • •  Galingumas (bendras)
  • •  Svoris, prietaiso tipas (stacionarus, judamasis, nešiojamas).
  • •  Gaminio etiketė (doc)
  • •  Projektavimo brėžiniai (pdf) – jų reikės, jei reikės tikslinti informaciją
  • •  Rinkoje jau esančių gaminių gamintojų pavadinimai ( jei reikalinga rinkoje esančių gaminių analizė palyginimui dėl gaminio išskirtinumo, jei užsakovui tai aktualu).

  Paprastai daug informacijos galime rasti jūsų gaminio instrukcijoje skirtoje vartotojui

  Nuo tinkamos informacijos pateikimo skaičiuojamas teisinių dokumentų analizės ir nustatymo paslaugos laikas – 20 d. d.

  Gavę pradinę info, įsivertinsime galimybes ir galėsime susitarti dėl Konsulta pagalbos įteisinant jūsų gaminį prekybai ES rinkoje.

  Įprastai CE + CE ≠ CE, t. y. sertifikuoti komponentai negarantuoja, kad galutinis produktas taip pat tenkins esminius saugos reikalavimus.

  Pavyzdžiui, sujungus keletą sertifikuotų prietaisų maitinimo šaltinių į vieną sistemą, tai negarantuos, kad kaip visuma jie atitiks elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

  Komponentų gamintojai negali numatyti visų atvejų, kaip šie komponentai bus sujungti į atskiras sistemas ir kokioje aplinkoje bus naudojami.

  Žemų įtampų direktyvos atveju sujungiant sertifikuotus komponentus į vieną sistemą, daug kas priklauso nuo to kaip jie sujungiami, t. y., saugūs atstumai, kurie gali turėti įtakos izoliacijai ir pan., todėl yra labai svarbu patikrinti galutinį produktą pagal atitinkamus standartus.

  Prietaisas susidedantis iš skirtingų sertifikuotų komponentų nebandomas pakartotinai, jei sujungus į sistemą komponentų sauga ir veikimas nepakinta (pvz.: sertifikuotas nuotolinio valdymo pultas ir skirtingi nesertifikuoti televizoriai).

  Atrinkus aktualius ir taikomus jūsų projektuojam gaminiui, produktui teisinius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, galime parinkti pagal turimas kompetencijas bandymų laboratorijas. Įsitikinsime, ar bandymų laboratorija yra akredituota, peržiūrėsime jų akreditavimo sritį, kad būtume tikri, jog ji tinkamai vadovaujasi aktualia LST EN ISO/IEC 17025 standarto redakcija, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais, ją prižiūrinčio akreditacijos biuro ir ILAC reikalavimais.

  Taip pat patikriname, ar akreditacijos biuras, kuris prižiūri akredituotą laboratoriją turi reikalingas narystes dėl kompetencijos tokias, kaip:

  Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys;

  EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų, asmenų, produktų bei vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimo srityse;

  Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys;

  ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

  Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) narys.

  Mielai padėsime užsakant produkto bandymus, priimant bandymų rezultatus, galime patarti, kaip reikia taisyti po bandymų iškilusias neatitiktis dokumentacijoje, projektavime ar gamyboje. Taip pat galime padėti užsakyti gaminiui pakartotinius bandymus, kai pasikeičia gaminys ar jį reglamentuojantys reikalavimai.

  Įsidėmėkite, kad produkto bandymus labai rekomenduojame atlikti tik  akredituotose laboratorijose.

  Susisiekite dėl bandymų užsakymo: info@konsulta.lt

  Paprastai bandymai užtrunka 1-3 mėn., tačiau reikia numatyti dar tiek pat laiko, jei produkto bandymų protokolas išduodamas su neigiamais rezultatais.

  Produkto bandymo metu praeinami šie etapai:

  • •  Paraiškos pateikimas laboratorijai su technine dokumentacija
  • •  Laboratorija analizuoja paraišką, pasiūlo bandymų apimtį, pasirašo bandymų teikimo sutartį
  • •  Pristatomas gaminys sumokamas avansas
  • •  Atliekami bandymo pasiruošimo darbai
  • •  Vykdomi bandymai
  • •  Rezultatai fiksuojami
  • •  Rezultatų perkėlimas į bandymų protokolą
  • •  Bandymų protokolo tvirtinimas ir siuntimas produkto gamintojui

  Vieno standarto bandymų kaina gali prasidėti nuo 1200 EUR plius PVM.

  Bandymų protokolas galioja iki pasikeičia pats gaminys ( atsiranda konstrukcijos pakeitimai, modifikacijos) ar jį reglamentuojantys reikalavimai.

  Jei pasikeičia standartas, gali tekti iš naujo patikrinti produktą. EN (Europos standartų) atnaujinimai vyksta nuolat ir kartais gali būti tiesiog redakciniai. Tačiau atnaujinimuose kartais būna reikšmingų pakeitimų, kaip patikrinti produktų saugą. Todėl turite atidžiai apsvarstyti kiekvieną pakeitimą, kad pamatytumėte, ar tai daro įtaką jūsų produktui, ar ne.

  Jei pritaikytas darnusis standartas tampa negaliojančiu praėjus jo galiojimo laikui, atitiktis taikomai direktyvai taip pat netenka galios. Kitaip tariant, nebegalėsite tvirtinti, kad produktas, remiantis prielaidos metodu, atitinka CE direktyvos reikalavimus. Tokiu atveju turėtumėte apsvarstyti galimybę atnaujinti gaminio techninius dokumentus į vėlesnę galiojančią standartinę versiją, t. y. atlikti bandymus pagal naująją standarto redakciją.

  Jei po kiek laiko modifikuojate gaminį, darote jo patobulinimus, keičiate konstrukciją, medžiagas, darote esminius pakeitimus, reikia įsivertinti, ar gaminio modifikacija yra saugi naudotojui, aplinkai. Dažniausiai verta kartoti saugos bandymus, kai gaminys modifikuojamas.

  Sunku apibrėžti, kada nereikia daryti bandymų, nes gali kad ir menkiausias produkto pakeitimas pvz., komponento, turėti įtakos pvz., elektromagnetiniam suderinamumui.

  Iš esmė, modifikavus gaminį, reikia kiekvieną kartą vertinti atskirai, ar bandymai reikalingi ir kokie.

  Akredituotos laboratorijos išduotas bandymų protokolas – tai trečiosios šalies nepriklausomas atitikties vertinimas nustatytiems reikalavimams. Akredituotos laboratorijos veiklą prižiūri akreditacijos biuras. Tai užtikrina nuolatinai stabilius, patikimus bandymų rezultatus. Bandymų protokolais pagrindžiama atitiktis direktyvų ar reglamentų reikalavimams.

  Tai gamintojui atidaro rinkas prekiauti gaminiu ir būti tikram, kad gaminys yra tinkamas ir saugus.

  • •  Galime padėti atrinkti Jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką.
  • •  Produkto gamintojui projektuojant ir kuriant naują gaminį, galime suorganizuoti atlikti preliminarius, dalinius bandymus (pretesting, pre complient test) atskiriems metodams.
  • •  Galime parinkti tinkamas jūsų gaminiui bandymų laboratorijas
  • •  Tarpininkauti užsakant produkto bandymus, priimant bandymų rezultatus, galime patarti, kaip reikia taisyti po bandymų iškilusias neatitiktis dokumentacijoje, projektavime ar gamyboje.
  • •  Taip pat galime padėti užsakyti gaminiui pakartotinius bandymus, kai pasikeičia gaminys ar jį reglamentuojantys reikalavimai.
  • •  Patikrinti, ar išduodami bandymų protokolai vienos ar kitos bandymų laboratorijos yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse rinkose
  • •  Patikrinti, ar bandymų protokole teisingi standartai ar jie vis dar galioja, ar tinkamai atrinkti metodai bandymams.

  Įsidėmėkite, kad produkto bandymus labai rekomenduojame atlikti tik akredituotose laboratorijose.

  Dažniausiai bendravimą pradedame nuo pirminio pokalbio, kurio metu aptariame esamą situaciją ir išsigryniname jums rūpimus klausimus.

  Specialistas konsultacijų klausimais:

  • Mob.: +37060480884
  • info@konsulta.lt
  • Drąsiai susitarkime laiką nemokamai konsultacijai
  Atsakysime kaip galima greičiau

  Susisiekite

  Užpildykite užklausos formą ir artimiausiu metu susisieksime aptarti Jūsų poreikius.