Preloader Close
 • Lt
 • En
 • Vadybos sistemų diegimo DUK

  Organizacijos vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos. Parastai tai būna schemos, grafikai, procedūros, darbo instrukcijos.
  Vadybos sistemos dokumentai paprastai apibrėžia ir aiškina tris organizacijos procesus – administracijos – vadybinį, pagrindinius ir palaikomuosius.

  Šie procesai turi atitikti:

  a) teisės aktų, pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą, reikalavimus,
  b) organizacijos interesus,
  c) klientų poreikius.

  Vadybos sistemos procesų vertė, jei jie sukurti tarnauti įmonės užsibrėžtiems tikslams ir nuolat yra prižiūrimi ir tobulinami padeda įmonei:
  • tvariai vystyti veiklą,
  • aptarnauti klientus pagal jų nustatytus poreikius,
  • lengviau atstovauti savo įmonę valstybinių auditų, patikrinimų metu,
  • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti,
  • užtikrinti procesų rezultatyvumo ir efektyvumo valdymą, kas lemia organizacijos sėkmę.

  Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
  Sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.
  Konsulta atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) parengimą sertifikavimui ir neatitikčių šalinimą iki sertifikato suteikimo.

  Akredituotos jūsų veiklos srityje įstaigos atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikatų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. Sutrumpintai tai vadinama sertifikavimu.
  Sertifikavimas (atitikties vertinimas) – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

  Akreditacija yra nepriklausomas atitikties vertinimo įstaigų įvertinimas, atsižvelgiant į pripažintus standartus, siekiant užtikrinti jų nešališkumą ir kompetenciją ir veiklos vientisumą.
  Taikydami nacionalinius ir tarptautinius standartus, vyriausybė, pirkėjai ir vartotojai gali pasitikėti pateiktais kalibravimo ir bandymų rezultatais, patikrinimo ataskaitomis ir sertifikatais.

  Akredituota vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir / ar LST EN ISO/IEC 27006 standartų ir kitų standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir pvz., Lietuvoje įkurtos sertifikavimo įstaigos atveju, Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais.
  Plačiau apie sertifikavimo įstaigos akreditavimą rasite:
  https://nab.lrv.lt/lt/apie-akreditacija

  Sertifikavimo įstaiga išduoda jums sertifikatą – jame turi būti ir akreditacijos biuro ženklas bei IAF organizacijos ženklas. Jie to nėra – sertifikatas be akreditacijos.
  Paprašykite sertifikavimo įstaigos savo įstaigos sertifikato projekto ir įsitikinkite patys.

  Prieš pasirinkdami sertifikavimo įstaigą, paprašykite sertifikavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimo ir akreditavimo srities, tada perklauskite kur nurodoma jūsų pasirinkta sertifikavimo sritis.
  Kitas žingsnis – peržiūrėti tos šalies, kurioje įkurta sertifikavimo įstaiga Akreditavimo įstaigą, jos puslapyje turite rasti pasirinktą sertifikavimo įstaigą ir jos akreditavimo sritį ir akreditavimo galiojimo laiką.
  Jei tai randate ir srityje randate savo EVRK veiklos kodą – įstaiga tinkama.

  Įstaiga sertifikuojanti jus, nėra vertinama akreditacijos biuro ir jos veiklos kokybė nėra prižiūrima ir nėra pripažinta nei valstybiniu nei tarptautiniu lygiu.
  Toks auditas vadinamas antros šalies auditu. Įmonė visada gali pasitelkti antras šalis padėti vykdyti veiklą, tai legalu, tik valstybės lygiu nėra vertinama šios sertifikavimo įstaigos atitiktis keliamiems atitikties veiklą vykdančioms įstaigoms reikalavimams.

  Sertifikavimo įstaiga, teikdama organizacijų vadybos sistemų atitikties įvertinimo paslaugas, vykdo organizacijos vadybos sistemos atitikties įvertinimą, kuris apima šiuos etapus:

   
  I Veikla iki atitikties vertinimo:

  • Kliento pateiktos paraiškos vertinamoji analizė;
  • Audito dienų trukmės nustatymas;
  • Atitikties įvertinimo paslaugos sutarties sudarymas arba motyvuotas atsisakymas sudaryti sutartį;
  • Pasiruošimas atitikties vertinimui (audito programos sudarymas, pasiruošimas audito programos vykdymui ir t.t.);

   

  II Auditų veikla:

  • Pirminio / pakartotinio sertifikavimo audito(1-asis ir 2-asis etapai) pas organizaciją atlikimas, kurio rezultatas – audito ataskaita (ataskaitoje pateikiama: įvertinimo rezultatai, išvada, rekomendacija dėl galutinės peržiūros ir galutinio sprendimo);
  • Sprendimo priėmimas ir sertifikavimas:
  • Audito ataskaitos peržiūra ir galutinio sprendimo priėmimas dėl sertifikato išdavimo (arba neišdavimo);
  • Sertifikato išdavimas arba
  • Korekcinių veiksmų įvertinimas ir rekomendacija dėl galutinės peržiūros ir galutinio sprendimo išduoti sertifikatą.

   

  III Priežiūros veikla sertifikavimui palaikyti:

  • 1-asis priežiūros auditas (kurio rezultatas -audito ataskaita (ataskaitoje pateikiama: įvertinimo rezultatai, išvada, rekomendacija dėl galutinės peržiūros ir galutinio sprendimo);
  • 2-asis priežiūros kurio rezultatas – audito ataskaita (ataskaitoje pateikiama: įvertinimo rezultatai, išvada, rekomendacija dėl galutinės peržiūros ir galutinio sprendimo);
  •Sprendimo priėmimas po priežiūros veiklos dėl sertifikato galiojimo.

   

  IV Kita priežiūros veikla, stebėsena po sertifikavimo audito

  Specialieji auditai:
  • Srities plėtimo auditas;
  • Iš anksto nepraneštas auditas vietoje ir pan. (atsiradus poreikiui).

  Kai organizacijos vadybos sistema atitinka nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga priima teigiamą sprendimą ir organizacijai išduodamas atitikties sertifikatas. Klientas įgyja teisę naudoti sertifikavimo įstaigos suteiktą vadybos sistemos atitikties sertifikatą ir sertifikavimo ženklus (logotipai).

  Sertifikavimo įstaigos išduodamas vadybos sistemos atitikties sertifikatas siejamas tik su vadybos sistemos sritimi, kuri yra patvirtinama audito metu.

  Tarptautinius standartus įprastai rengia Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetai.
  Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) yra pasaulinė nacionalinių standartizacijos organizacijų (ISO narių) federacija.
  Visose srityse, susijusiose su elektrotechnikos standartizacija, ISO artimai bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC).
  Kiekviena ISO narė, būdama suinteresuota tam tikra veiklos sritimi, kuriai yra sudarytas technikos komitetas, turi teisę turėti savo atstovus tame komitete.

  Pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga. Jai keliami uždaviniai:
  • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
  • sudaryti technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
  • priimti, leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi savanoriškai;
  • teikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams;
  • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje Tarptautines, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijos, palaikančios ryšius su ISO, taip pat dalyvauja šiame darbe.
  Plačiau apie Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO)
  Plačiau apie Lietuvos standartizacijos departamentą

  Atsakysime kaip galima greičiau

  Susisiekite

  Užpildykite užklausos formą ir artimiausiu metu susisieksime aptarti Jūsų poreikius.